ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

Ministry of Planning and Investment

MPI New Logo

ລັດຖະບານລາວ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ຮັບຮອງເອົາແຜນງານການຮ່ວມມືສຳລັບ 5 ປີ

November 01, 2021 00:00 AM

 

 

ໃນວັນທີ  19 ຕຸລາ 2021, ທີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມແຜນງານການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ອົງການ ສປຊ ສຳລັບເດັກ (UNICEF) ປີ 2022-2026 ຢ່່ງເປັນທາງການ, ໂດຍຜ່ານລະບົບອອນໄລ (VDO Conference) ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ອຸທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ເພຍ ເຮເບລໂລ ບຣິດໂຕ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນີເຊັບ (UNICEF) ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ໂດຍມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ຈາກຫລາຍກະຊວງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂະແໜ່ງການຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຜນງານການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ ແມ່ນການສ້າງວິໄສທັດ ແລະ ເປົ້າໝາຍ ທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍລາວ ແຜນງານນີ້, ເເມ່ນຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາເຖິງສະພາບການຂອງເດັກນ້ອຍ, ຄວາມຕ້ອງການ, ສິດທິຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຍັງສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຜົນສໍາເລັດທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່ໆ ໃຫ້ບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບສໍາລັບເດັກທຸກຄົນ, ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍທີ່ສຸດ. ແຜນງານການຮ່ວມມືສະບັບໃໝ່ນີ້, ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃສ່ການບັນລຸວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາທີ່ວ່າ ພາຍໃນປີ 2026 ເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່ຍິງ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຫລາຍທີ່ສຸດ, ມີສິດໃນການມີຊີ ວິດຫລອດ, ພັດທະນາເຕັມຄວາມສາມາດ ແລະ ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມປອດໄພ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ທ່ານ ນາງ ເພຍ ເຣເບລໂລ ບຣິດໂຕ ກ່າວວ່າ: ກອບການຮ່ວມມືນີ້, ເຊິ່ງໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນຜ່ານຂະບວນການທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍການປຶກສາຫາລືຢ່າງເປີດກວ້າງ ກັບຫລາກຫລາຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຈະສະໜັບສະໜູນແຜນຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທີ່ກ່ຽວກັບເດັກໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນ ກໍ່ຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດເຂີນຫລາຍມິຕິ ທີ່ເດັກກໍາລັງປະເຊີນຢູ່, ເຊິ່ງລວມມີບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ, ໂພຊະນາການ, ນໍ້າສະອາດ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ, ການສຶກສາ ແລະ ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ. ແຜນງານການຮ່ວມມືສະບັບໃໝ່ນີ້, ຍັງສອດຄ່ອງກັບບູລິມະສິດ ຂອງ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 9 ແລະ ຍັງໄດ້ກໍານົດຫລາຍຂົງເຂດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີ່ ອົງການຢູນິເຊັບ ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນອີກ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ. ທ່ານ ນາງ ເພຍ ເຣເບລໂລ ບຣິດໂຕ ຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ: ການເປີດແຜນງານການຮ່ວມມື ສົກປີ 2022-2026 ຈະເປັນການເສີມຂະຫຍາຍວຽກງານ ແລະ ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການຢູນິເຊັບ. ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານ ຍັງໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຖິງ ສປປ ລາວ ຈະມີການພັດທະນາຫລາຍ, ແຕ່ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນຍັງສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງຮູບແບບການ ດໍາລົງຊີວິດຂອງເດັກທີ່ເກີດໃນ ສປປ ລາວ ຫລື ຕັ້ງແຕ່ຍັງບໍ່ທັນເກີດ. “ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າ ເປັນຫຍັງຄວາມເທົ່າທຽມຈຶ່ງເປັນໜຶ່ງໃນຫລັກການສໍາຄັນ ທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາແຜນງານການຮ່ວມມືສະບັບໃໝ່ນີ້.” ເພື່ອບັນລຸວິໄສທັດດ້ານສິດທິ ແລະ ສະຫວັດດີພາບຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນ ສປປ ລາວ ພາຍໃນປີ 2026, ແຜນງານການຮ່ວມມືສະບັບໃໝ່ນີ້ຈະເນັ້ນໜັກເປັນພິເສດ ຕໍ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບ, ເຊິ່ງເປັນບົດຮຽນຫລັກທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ ຈາກແຜນງານການຮ່ວມມືສະບັບກ່ອນ, ເຊິ່ງມັນສໍາຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງເມື່ອເວລາ ທີ່ ສປປ ລາວ ຈະກ້າວໄປສູ່ການຫລຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະຄວາມເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ.

 


ກອງປະຊຸມ ຄະນະສະເພາະກິດດ້ານເສດຖະກິດ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການລະບາດພະຍາດCOVID-19 ຕໍ່ເສດຖະກິດລາວ.

August 12, 2020 00:00 AM

ຄະນະສະເພາະກິດດ້ານເສດຖະກິດ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ເສດຖະກິດລາວ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 32/ນຍ ລົງວັນທີ 3 ເມສາ2020 ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມຂື້ນ ໃນວັນທີ 20 ເມສາ 2020 ທີ່ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທືນ, ໂດຍ ການເປັນ ປະທານ&...


ອ່ານຕື່ມ

ພິທີເຊັນສັນຍາ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ຕ່າງໜ້າເຊັນ ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ວົງແສນບູນ ແລະ ບໍລິສັດຄູນມີໄຊກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງຂົວທາງ (KMX) ປະເທດລາວ ແລະ ບໍລິສັດລົງທຶນພະລັງງານເອໂວລູຊັ່ນ (EPIC) ປະເທດສິງກະໂປ.

August 10, 2020 00:00 AM

ບໍລິສັດຄູນມີໄຊກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຂົວທາງ (KMX) ປະເທດລາວ ແລະ ບໍລິສັດລົງທຶນພະລັງງານເອໂວລູຊັ່ນ (EPIC) ປະເທດສິງກະໂປ ສົນໃຈລົງທຶນສ້າງໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງຄວາມຮ້ອນຈາກຖ່ານຫີນ ທີ່ສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ຂະໜາດ 1.000 ເມກາວັດ ຢູ່ເມືອງດາກຈຶງແຂວງເຊກອງ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປປະເທ...


ອ່ານຕື່ມ

ທ່ານ ປອ. ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສຳມະນາກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດ ແລະບາດກ້າວຕໍ່ໄປຂອງວຽກງານເຕີບໂຕສີຂຽວ ໃນ ສປປ ລາວ.

August 10, 2020 00:00 AM

ການສຳມະນາກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດແລະບາດກ້າວຕໍ່ໄປຂອງວຽກງານເຕີບໂຕສີຂຽວ ໃນ ສປປ ລາວ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ກຸມພາ ປີ 2020, ການເຊື່ອມສານຍຸດທະສາດສີຂຽວເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ເພາະເປັນການພັດທະນາທີ່ນຳໃຊ້ຊັບ ພະຍາກອນທຳມະຊາດ ທີ່ຈຳກັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ.<...


ອ່ານຕື່ມ

ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ກໍາມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ເນັ້ນຊີ້ນຳຊຸກຍູ້ໃຫ້ການນຳແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະໄຊຍະບູລີ ເພື່ອເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງແຂວງໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ.

August 11, 2020 00:00 AM

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5-6 ມິຖຸນາ ທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ໄດ້ເດີນທາງໄປຍ້ຽມຍາມ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະແຂວງໄຊຍະບູລີ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະຕິດຕາມການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງສອງແຂວງ ດັ່ງກ່າວ. ເຊິ່ງທຳອິດໄດ້...


ອ່ານຕື່ມ

ສະໝັບໜຸນໂດຍ ໂຄງການລາວ 033​: ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ຊກພ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ

ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2020. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ຖະໜົນ ສຸພານຸວົງ, ບ້ານສີຖານເໜືອ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ: 021 217020, ແຟັກ: 021 217010

ອີເມວ: info@mpi.gov.la or info.mpi2020@gmail.com