ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

Ministry of Planning and Investment

MPI New Logo

ເຊື່ອມໂຍງເວັບໄຊ

August 13, 2020 00:00 AM

ເວັບໄຊພາຍໃນກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ

ກົມແຜນການ

ກົມສົ່ງເສີມການລົງທືນ

ກົມປະເມີນຜົນ

LAOSIS ຖານຂໍ້ມູນ ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ

ຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ

ການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດໃນ ສປປ ລາວ

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ

ຄວາມຄືບໜ້າການປັບປຸງຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ

 

ເວັບໄຊອື່ນໆ

 ປະຕູເອເລັກໂຕຣນິກ ລັດຖະບານ

 ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ

 ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ

 ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

 ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ

 ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

 ກະຊວງ ກະສິກຳ

 ສະພາແຫ່ງຊາດ

 ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

 ກະຊວງການເງິນ

 ກະຊວງຍຸຕິທຳ


Supported by: Project LAO/033: Strengthening the Effectiveness of ODA Management in LAO PDR.

Copyright © 2020. Ministry of Planning and Investment

Souphanouvong Road, Sithanneua Village, Sikhottabong District, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: 021 217020, Fax: 021 217010

E-mail: info@mpi.gov.la or info.mpi2020@gmail.com