ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

Ministry of Planning and Investment

MPI New Logo

ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ສຳລັບການຂໍສຳປະທານເນື້ອທີ່ີດິນ ຢູ່ ສປປ ລາວ


ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ສຳລັບການຂໍສຳປະທານເນື້ອທີ່ີດິນ ຢູ່ ສປປ ລາວ

Supported by: Project LAO/033: Strengthening the Effectiveness of ODA Management in LAO PDR.

Copyright © 2020. Ministry of Planning and Investment

Souphanouvong Road, Sithanneua Village, Sikhottabong District, Vientiane Capital, Lao PDR

Tel: 021 217020, Fax: 021 217010

E-mail: info@mpi.gov.la or info.mpi2020@gmail.com