ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

Ministry of Planning and Investment

MPI New Logo

ກ່ຽວກັບກະຊວງ ຜທ


ຄຳເຫັນຄະນະນຳຂອງກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ

ປີ 2020 ແມ່ນປີມ້ວນທ້າຍ ຂອງການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020). ໃນປີນີ້ໄດ້ມີຫຼາຍເຫດການທີ່ພົ້ນເດັ່ນຢູ່ສາກົນ ເປັນຕົ້ນ ສະພາບເສດຖະກິດໂລກມີທ່າອ່ຽງການຂະຫຍາຍຕົວ ຫລຸດລົງ ຍ້ອນຜົນກະທົບຂອງວິກິດການການເງິນ-ເສດຖະກິດຢູ່ຫຼາຍປະເທດ, ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງລາຄານໍ້າມັນ, ສົງຄາມການຄ້າຂອງປະເທດມະຫາອານາດ, ຄວາມຂັດແຍ່ງທາງການເມືອງ-ການທະຫານ, ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19 ໃນທົ່ວໂລກ. ພ້ອມນັ້ນ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດກໍປະເຊີນກັບ ບັນຫາໄພທໍາມະຊາດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງ COVID-19. ປັດໃຈເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ເປັນສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕຕໍ່່າກວ່າແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ສະເຖຍລະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກມີຄວາມບອບບາງ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ນໍາພາ-ຊີ້ນໍາ ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ເຮັດໃຫ້ໂດຍລວມຍັງຮັກສາໄດ້ສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ປອດໄພ ແລະ ສາມັກຄີປອງດອງ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບເປັນກ້າວໆ.

ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນຖານະເປັນເສນາທີການໃຫ້ແກ່ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກກ່ຽວກັບການວາງແຜນ ແລະ ການລົງທຶນ, ວຽກງານສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໄດ້ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ໂດຍສະເພາະ ໄດ້ເປັນໃຈກາງໃນການຊຸກຍູ້ການປັບປຸງຂອດຂັ້ນໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ-ການລົງທຶນ ເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ, ຂົນຂວາຍ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາທັງໃນກອບສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີແນະມາດຕະການຕ່າງໆທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະ ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງການລະບາດພະຍາດ COVID-19 ແລະ ຜະລິດສະຖິຕິທາງການຮັບໃຊ້ໃຫ້ການສັງຄົມຢ່າງເປັນລະບົບ.
ການສ້າງເວບໄຊທາງການຂອງກະຊວງ ເປັນບາດລ້ຽວໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານຂອງ ຂະແໜງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມທົ່ວໄປ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ນັກລົງທຶນ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ໄດ້ຮັບຊາບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ. ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຜູ້ນໍາໃຊ້.

 

 


ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ ປະກອບດ້ວຍຫ້ອງການ, ກົມ ແລະ ສູນ ທັງໝົດ 12 ພາກສ່ວນຄື:

 1. ຫ້ອງການ;
 2. ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະພະນັກງານ;
 3. ກົມ​ກວດກາ;
 4. ກົມ​ນິຕິ​ກຳ;
 5. ກົມແຜນການ;
 6. ກົມປະເມີນຜົນ;
 7. ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ;
 8. ກົມຮ່ວມມືສາກົນ;
 9. ຫ້ອງການສົ່ງ​ເສີມ ​ແລະຄຸ້ມ​ຄອງ​ເຂດ​​ເສດຖະກິດພິເສດ;
 10. ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ;
 11. ຫ້ອງການຄະນະກຳມາການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ;
 12. ສູນຄົ້ນ​ຄວ້າ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ;

 

ນອກ​ນັ້ນ​ຍັງ​ມີ ສູນ​ສະຖິຕິ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຊຶ່ງມີ​ຖານະ​ທຽບ​ເທົ່າ​ທະບວງ ເຊິ່ງມີ 1 ຫ້ອງການ ແລະ 3 ກົມຂຶ້ນກັບ ແລະມີບັນ​ດາ​ກົງ​ຈັກ​ຊ່ວຍ​ວຽກອີກຈໍານວນໜຶ່ງ ຊຶ່ງ​ມີ​ດຳ​ລັດກຳນົດ​ໄວ້​ສະ​ເພາະ. ກົງ​ຈັກ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຊີ້​ນຳ​ດ້ານ​ວິ​ຊາ​ການ ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ແຜນ​ການ ແລະ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຢູ່ໃນຂັ້ນ​ແຂວງ ມີ​ພະ​ແນກ​ແຜນ​ການ ແລະ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ແຂວງ ແລະ​ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ, ​ສູນ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ປະ​ຈຳ​ແຂວງ ແລະ ນະ​ຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ, ແລະ​ຄະ​ນະ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພິ​ເສດ (ສະ​ເພາະ​ແຂວງ​ທີ​ມີ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພິ​ເສດ). ຢູ່ໃນຂັ້ນ​ເມືອງ ມີ​ຫ້ອງ​ການ​ແຜນ​ການ ແລະ​ການ​ລົງ​ທຶນ ເມືອງ, ເທດ​ສະ​ບານ ແລະ​ນະ​ຄອນ, ແລະ ​ສູນ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ປະ​ຈຳ​ເມືອງ, ເທດ​ສະ​ບານ ແລະ​ ນະ​ຄອນຫຼວງ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ສະໝັບໜຸນໂດຍ ໂຄງການລາວ 033​: ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ຊກພ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ

ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2020. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ຖະໜົນ ສຸພານຸວົງ, ບ້ານສີຖານເໜືອ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ: 021 217020, ແຟັກ: 021 217010

ອີເມວ: info@mpi.gov.la or info.mpi2020@gmail.com