ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

Ministry of Planning and Investment

MPI New Logo

ດຳລັດ 636 ນຍ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທືນ 26ພະຈິກ2021


ດຳລັດ 636 ນຍ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທືນ 26ພະຈິກ2021

Powered by Froala Editor

ສະໝັບໜຸນໂດຍ ໂຄງການລາວ 033​: ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ຊກພ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ

ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2020. ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ຖະໜົນ ສຸພານຸວົງ, ບ້ານສີຖານເໜືອ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ: 021 217020, ແຟັກ: 021 217010

ອີເມວ: info@mpi.gov.la or info.mpi2020@gmail.com